Chọn tên đẹp

STT Tên Nghĩa Hán tự Mệnh
0 KIỆN
An Kiện , Anh Kiện , Bá Kiện , Bách Kiện , Bửu Kiện , Chấn Kiện , Chế Kiện , Chí Kiện , Chung Kiện , Ðăng Kiện , Danh Kiện , Ðình Kiện , Ðức Kiện , Dũng Kiện , Dương Kiện , Duy Kiện , Gia Kiện , Hải Kiện , Hà Kiện , Hào Kiện , Hạo Kiện , Hiếu Kiện , Hoàn Kiện , Hoàng Kiện , Hồng Kiện , Hùng Kiện , Hưng Kiện , Hướng Kiện , Hữu Kiện , Huy Kiện , Khắc Kiện , Khải Kiện , Khôi Kiện , Khởi Kiện , Mạnh Kiện , Minh Kiện , Nam Kiện , Nghĩa Kiện , Ngọc Kiện , Nguyên Kiện , Nhân Kiện , Nhật Kiện , Phong Kiện , Phú Kiện , Phúc Kiện , Phước Kiện , Phương Kiện , Sơn Kiện , Sỹ Kiện , Tấn Kiện , Thái Kiện , Thắng Kiện , Thành Kiện , Thanh Kiện , Trí  Kiện , Trung  Kiện , Tuấn  Kiện , Tùng  Kiện , Văn  Kiện , Viết  Kiện , Vĩnh  Kiện , Vinh  Kiện , Xuân  Kiện
1 KIỆT
An Kiệt , Anh Kiệt , Bá Kiệt , Bách Kiệt , Bằng Kiệt , Bảo Kiệt , Bửu Kiệt , Chấn Kiệt , Chí Kiệt , Chung Kiệt , Ðại Kiệt , Ðăng Kiệt , Danh Kiệt , Ðình Kiệt , Ðức Kiệt , Dũng Kiệt , Dương Kiệt , Duy Kiệt , Gia Kiệt , Hải Kiệt , Hạo Kiệt , Hiếu Kiệt , Hoàng Kiệt , Huân Kiệt , Hùng Kiệt , Hưng Kiệt , Hướng Kiệt , Hữu Kiệt , Huy Kiệt , Khải Kiệt , Khánh Kiệt , Khang Kiệt , Khôi Kiệt , Khởi Kiệt , Khương Kiệt , Mạnh Kiệt , Minh Kiệt , Nam Kiệt , Nghĩa Kiệt , Ngọc Kiệt , Nguyên Kiệt , Nhân Kiệt , Nhật Kiệt , Phúc Kiệt , Phước Kiệt , Sơn Kiệt , Sỹ Kiệt , Tấn Kiệt , Thái Kiệt , Thắng Kiệt , Thành Kiệt , Thế Kiệt , Trí  Kiệt , Trọng  Kiệt , Trung  Kiệt , Tuấn  Kiệt , Tùng  Kiệt , Uy  Kiệt , Văn  Kiệt , Viết  Kiệt , Vĩnh  Kiệt , Vinh  Kiệt , Xuân  Kiệt
2 KIM
Anh Kim , Bá Kim , Bách Kim , Chung Kim , Ðăng Kim , Danh Kim , Ðạt Kim , Ðình Kim , Ðức Kim , Dũng Kim , Duy Kim , Gia Kim , Hải Kim , Hiếu Kim , Hoàng Kim , Hùng Kim , Hưng Kim , Hữu Kim , Khắc Kim , Khải Kim , Khánh Kim , Khang Kim , Khôi Kim , Mạnh Kim , Nghĩa Kim , Nguyên Kim , Nhân Kim , Nhật Kim , Quốc Kim , Sơn Kim , Sỹ Kim , Thế Kim , Trí  Kim , Triệu  Kim , Triều  Kim , Trọng  Kim , Trung  Kim , Trường  Kim , Tuấn  Kim , Viết  Kim , Vĩnh  Kim
4 AN
An An , Bách An , Bảo An , Bình An , Cao An , Chiêu An , Ðại An , Ðăng An , Ðình An , Ðức An , Duy An , Gia An , Hải An , Hà An , Hoài An , Hoàng An , Hữu An , Khắc An , Khải An , Khởi An , Kiệt An , Kỳ An , Lạc An , Lâm An , Lập An , Mạnh An , Minh An , Mộng An , Nghĩa An , Nghị An , Ngọc An , Nguyên An , Nhật An , Như An , Niệm An , Phi An , Phong An , Phú An , Phúc An , Phước An , Phương An , Quảng An , Quốc An , Quý An , Song An , Sỹ An , Tâm An , Tấn An , Thái An , Thành An , Thanh An , Thế An , Thiện An , Thiệu An , Thịnh An , Thời An , Thông An , Thống An , Thụ An , Thuận An , Thường An , Thụy  An , Tích  An , Tiến  An , Tiểu  An , Tôn  An , Trí  An , Triệu  An , Trọng  An , Trường  An , Tường  An , Văn  An , Việt  An , Viết  An , Vĩnh  An , Vinh  An , Xuân  An
5 Ân
Bá Ân , Bách Ân , Bảo Ân , Chí Ân , Chiêu Ân , Công Ân , Cường Ân , Ðại Ân , Ðăng Ân , Danh Ân , Ðạt Ân , Ðình Ân , Ðức Ân , Dũng Ân , Dương Ân , Duy Ân , Gia Ân , Hải Ân , Hà Ân , Hòa Ân , Hoài Ân , Hoàn Ân , Hoàng Ân , Hồng Ân , Hữu Ân , Huy Ân , Khắc Ân , Khởi Ân , Kiến Ân , Kiệt Ân , Kỳ Ân , Lạc Ân , Lập Ân , Mạnh Ân , Minh Ân , Nghĩa Ân , Ngọc Ân , Phúc Ân , Phước Ân , Quang Ân , Quốc Ân , Song Ân , Sỹ Ân , Thái Ân , Thành Ân , Thế Ân , Thiện Ân , Thời Ân , Tiến  Ân , Tiểu  Ân , Toàn  Ân , Triệu  Ân , Triều  Ân , Trọng  Ân , Trung  Ân , Từ  Ân , Tùng  Ân , Tường  Ân , Văn  Ân , Việt  Ân , Viết  Ân , Vũ  Ân
6 ANH
Anh Anh , Bá Anh , Bằng Anh , Bảo Anh , Bình Anh , Bửu Anh , Cao Anh , Cát Anh , Chấn Anh , Chế Anh , Chí Anh , Chiến Anh , Chiêu Anh , Chung Anh , Công Anh , Cường Anh , Ðắc Anh , Ðại Anh , Ðan Anh , Ðăng Anh , Ðạt Anh , Ðình Anh , Ðồng Anh , Ðông Anh , Ðức Anh , Dũng Anh , Dương Anh , Duy Anh , Gia Anh , Hải Anh , Hà Anh , Hào Anh , Hạo Anh , Hiền Anh , Hiếu Anh , Hồ Anh , Hoài Anh , Hoàng Anh , Hồng Anh , Hùng Anh , Hữu Anh , Huy Anh , Khắc Anh , Khang Anh , Khải Anh , Khởi Anh , Kiến Anh , Kiệt Anh , Kỳ Anh , Lạc Anh , Lâm Anh , Lập Anh , Minh Anh , Nghĩa Anh , Ngọc Anh , Nguyên Anh , Nhật Anh , Phúc Anh , Phụng Anh , Phước Anh , Quảng Anh , Quang Anh , Quốc Anh , Sơn Anh , Tâm Anh , Thạch Anh , Thái Anh , Thế Anh , Thiện Anh , Thiệu Anh , Tiến  Anh , Tiểu  Anh , Toàn  Anh , Trí  Anh , Triệu  Anh , Triều  Anh , Trọng  Anh , Trường  Anh , Tuấn  Anh , Tùng  Anh , Tường  Anh , Văn  Anh , Việt  Anh , Viết  Anh , Vũ  Anh , Xuân  Anh
7
Ân Bá , Cao Bá , Chấn Bá , Chí Bá , Công Bá , Ðại Bá , Ðăng Bá , Danh Bá , Ðình Bá , Ðồng Bá , Ðức Bá , Dũng Bá , Dương Bá , Duy Bá , Hào Bá , Hạo Bá , Hiền Bá , Hiệp Bá , Hồ Bá , Hoàng Bá , Hồng Bá , Hùng Bá , Hưng Bá , Hữu Bá , Huy Bá , Khắc Bá , Khởi Bá , Kiệt Bá , Lạc Bá , Lâm Bá , Lập Bá , Mạnh Bá , Minh Bá , Mộng Bá , Nghị Bá , Ngọc Bá , Nguyên Bá , Nhật Bá , Niệm Bá , Phụng Bá , Quảng Bá , Quang Bá , Quốc Bá , Sơn Bá , Song Bá , Sỹ Bá , Tâm Bá , Thành Bá , Thanh Bá , Thế Bá , Thiên Bá , Thiệu Bá , Thời Bá , Thống Bá , Trọng  Bá , Trung  Bá , Từ  Bá , Văn  Bá , Việt  Bá
8 BÁCH
Xuân Bách , Việt Bách , Gia Bách , Quang Bách , Duy Bách , Văn Bách , Ngọc Bách , Minh Bách , Đình Bách , Sơn Bách
10 BẰNG
Vĩ Bằng , Hải Bằng , Phi Bằng , Quý Bằng , Đức Bằng , Hữu Bằng , Cao Bằng , Kim Bằng , Thế Bằng , Vũ Bằng , Uy Bằng , Nhật Bằng , Mạnh Bằng
12 Bạch
Chấn Bạch , Chế Bạch , Chí Bạch , Chính Bạch , Chuẩn Bạch , Công Bạch , Ðức Bạch , Dũng Bạch , Dương Bạch , Duy Bạch , Hữu Bạch , Huy Bạch , Khắc Bạch , Kim Bạch , Lương Bạch , Minh Bạch , Sơn Bạch , Thanh Bạch , Thế Bạch , Tùng  Bạch , Viết  Bạch
13 Bảo
Chi Bảo , Gia Bảo , Duy Bảo , Đức Bảo , Hữu Bảo , Quốc Bảo , Tiểu Bảo , Tri Bảo , Hoàng Bảo , Quang Bảo , Thiện Bảo , Nguyên Bảo , Thái Bảo , Kim Bảo , Thiên Bảo , Hoài Bảo , Minh Bảo
14 BẮC
Chấn Bắc , Công Bắc , Hải Bắc , Hà Bắc , Hồ Bắc , Hoàn Bắc , Hoàng Bắc , Hùng Bắc , Hưng Bắc , Khởi Bắc , Lạc Bắc , Nghĩa Bắc , Phong Bắc , Sơn Bắc , Sỹ Bắc , Thái Bắc , Thế Bắc , Thiên Bắc , Thuận Bắc , Tường  Bắc , Việt  Bắc , Vương  Bắc
15 Bính
Cao Bính , Công Bính , Ðại Bính , Duy Bính , Hữu Bính , Huy Bính , Khải Bính , Kim Bính , Lương Bính , Ngọc Bính , Nhật Bính , Thế Bính , Thiện Bính , Tiểu  Bính , Việt  Bính
16 BÌNH
An Bình , Bảo Bình , Bửu Bình , Cao Bình , Cát Bình , Chiến Bình , Chuẩn Bình , Ðăng Bình , Danh Bình , Ðức Bình , Dũng Bình , Dương Bình , Duy Bình , Gia Bình , Hải Bình , Hạnh Bình , Hiếu Bình , Hòa Bình , Hoàng Bình , Hưng Bình , Hữu Bình , Huy Bình , Khắc Bình , Khải Bình , Khang Bình , Khởi Bình , Kiến Bình , Kim Bình , Lạc Bình , Lâm Bình , Lập Bình , Mạnh Bình , Mộng Bình , Ngọc Bình , Nguyên Bình , Nhật Bình , Niệm Bình , Phúc Bình , Quảng Bình , Quang Bình , Quốc Bình , Sơn Bình , Sỹ Bình , Tâm Bình , Tân Bình , Tấn Bình , Thạch Bình , Thái Bình , Thanh Bình , Thế Bình , Thiên Bình , Tiến  Bình , Tiểu  Bình , Tôn  Bình , Triệu  Bình , Tuấn  Bình , Văn  Bình , Việt  Bình , Viết  Bình , Xuân  Bình
17 BIÊN
An Biên , Anh Biên , Bình Biên , Bửu Biên , Chấn Biên , Công Biên , Ðại Biên , Ðình Biên , Ðông Biên , Ðức Biên , Duy Biên , Gia Biên , Hải Biên , Hà Biên , Hiếu Biên , Hồ Biên , Hoàng Biên , Hữu Biên , Huy Biên , Khắc Biên , Khải Biên , Kỳ Biên , Lạc Biên , Lâm Biên , Mạnh Biên , Minh Biên , Ngọc Biên , Nhật Biên , Phúc Biên , Phước Biên , Quốc Biên , Sỹ Biên , Thành Biên , Thanh Biên , Thiệu Biên , Thụ Biên , Trọng  Biên , Tuấn  Biên , Vũ  Biên
18 BỬU
An Bửu , Bửu Bửu , Chấn Bửu , Chí Bửu , Chiêu Bửu , Công Bửu , Ðại Bửu , Ðăng Bửu , Danh Bửu , Ðình Bửu , Ðông Bửu , Ðức Bửu , Dương Bửu , Duy Bửu , Gia Bửu , Hoàng Bửu , Hồng Bửu , Hữu Bửu , Huy Bửu , Khắc Bửu , Kiến Bửu , Kiệt Bửu , Kim Bửu , Kỳ Bửu , Lạc Bửu , Lập Bửu , Minh Bửu , Ngọc Bửu , Nguyên Bửu , Phúc Bửu , Phước Bửu , Quang Bửu , Quốc Bửu , Sơn Bửu , Thạch Bửu , Thái Bửu , Thanh Bửu , Thế Bửu , Thiện Bửu , Thiên Bửu , Thuận Bửu , Tiến  Bửu , Tiểu  Bửu , Trí  Bửu , Trọng  Bửu , Tuấn  Bửu , Vạn  Bửu , Văn  Bửu , Viết  Bửu , Vĩnh  Bửu
19 CA
Ân Ca , Bá Ca , Bảo Ca , Bình Ca , Bửu Ca , Chấn Ca , Chế Ca , Chí Ca , Chuẩn Ca , Ðắc Ca , Ðăng Ca , Ðình Ca , Ðông Ca , Duy Ca , Hải Ca , Hạo Ca , Hiệp Ca , Hiếu Ca , Hồ Ca , Hòa Ca , Hoài Ca , Hoàn Ca , Hoàng Ca , Hồng Ca , Hùng Ca , Hướng Ca , Hữu Ca , Khắc Ca , Khải Ca , Khởi Ca , Kiến Ca , Kiệt Ca , Kim Ca , Lạc Ca , Lập Ca , Mạnh Ca , Minh Ca , Mộng Ca , Nghĩa Ca , Nguyên Ca , Nhân Ca , Nhật Ca , Phi Ca , Phong Ca , Phú Ca , Phúc Ca , Phụng Ca , Phước Ca , Quốc Ca , Quý Ca , Quyết Ca , Sơn Ca , Sỹ Ca , Tâm Ca , Tấn Ca , Thạch Ca , Thái Ca , Thắng Ca , Thành Ca , Thanh Ca , Thế Ca , Thiện Ca , Thiên Ca , Thiệu Ca , Thiếu Ca , Thịnh Ca , Thời Ca , Thống Ca , Thụ Ca , Thuận Ca , Thường Ca , Thượng Ca , Thụy  Ca , Tích  Ca , Tiến  Ca , Tiểu  Ca , Toàn  Ca , Tôn  Ca , Trí  Ca , Triệu  Ca , Triều  Ca , Trọng  Ca , Trường  Ca , Từ  Ca , Tuấn  Ca , Tùng  Ca , Tường  Ca , Tuyền  Ca , Việt  Ca , Viết  Ca , Vĩnh  Ca , Vũ  Ca , Vương  Ca , Xuân  Ca
21 Cần
Ân Cần , Bách Cần , Chí Cần , Ðức Cần , Dũng Cần , Duy Cần , Hiếu Cần , Hữu Cần , Huy Cần , Khắc Cần , Lạc Cần , Mạnh Cần , Minh Cần , Phúc Cần , Phước Cần , Quý Cần , Sỹ Cần , Thanh Cần , Thế Cần , Thiên Cần , Tiến  Cần , Tiểu  Cần , Trí  Cần , Viết  Cần , Vĩnh  Cần , Vũ  Cần
22 Cẩn
Bá Cẩn , Cao Cẩn , Chí Cẩn , Chiêu Cẩn , Chung Cẩn , Công Cẩn , Ðăng Cẩn , Ðình Cẩn , Ðức Cẩn , Duy Cẩn , Gia Cẩn , Hồ Cẩn , Hoàng Cẩn , Hồng Cẩn , Huân Cẩn , Hưng Cẩn , Hữu Cẩn , Huy Cẩn , Khắc Cẩn , Lương Cẩn , Nguyên Cẩn , Phúc Cẩn , Quốc Cẩn , Sơn Cẩn , Thiên Cẩn , Trí  Cẩn , Xuân  Cẩn
23 Canh
25 CÁT
Ân Cát , Bảo Cát , Bửu Cát , Chấn Cát , Chí Cát , Chiêu Cát , Ðại Cát , Ðình Cát , Ðồng Cát , Ðông Cát , Dương Cát , Duy Cát , Gia Cát , Hạnh Cát , Hiệp Cát , Hồ Cát , Hòa Cát , Hoài Cát , Hoàn Cát , Hoàng Cát , Hồng Cát , Hùng Cát , Hữu Cát , Huy Cát , Khai Cát , Khởi Cát , Kiến Cát , Lập Cát , Nhật Cát , Như Cát , Niệm Cát , Phong Cát , Phúc Cát , Phụng Cát , Phương Cát , Sơn Cát , Song Cát , Sỹ Cát , Tấn Cát , Thành Cát , Thanh Cát , Thiện Cát , Thiệu Cát , Thịnh Cát , Tiểu  Cát , Trí  Cát , Trọng  Cát , Từ  Cát , Uy  Cát , Việt  Cát , Vũ  Cát
26 CAO
Bá Cao , Bửu Cao , Chấn Cao , Chí Cao , Ðại Cao , Ðăng Cao , Ðình Cao , Ðoàn Cao , Ðồng Cao , Ðông Cao , Dương Cao , Duy Cao , Hữu Cao , Khắc Cao , Khánh Cao , Khởi Cao , Kỳ Cao , Lạc Cao , Lâm Cao , Lập Cao , Minh Cao , Nghĩa Cao , Nghị Cao , Ngọc Cao , Phúc Cao , Quý Cao , Sỹ Cao , Tấn Cao , Thái Cao , Thiệu Cao , Thuận Cao , Tiểu  Cao , Triệu  Cao , Từ  Cao , Văn  Cao , Viết  Cao , Xuân  Cao
27 CẢNH
Bá Cảnh , Chấn Cảnh , Ðăng Cảnh , Ðình Cảnh , Ðức Cảnh , Duy Cảnh , Hiếu Cảnh , Hồ Cảnh , Hoàng Cảnh , Hồng Cảnh , Hữu Cảnh , Huy Cảnh , Khắc Cảnh , Lạc Cảnh , Lâm Cảnh , Lập Cảnh , Minh Cảnh , Mộng Cảnh , Nghĩa Cảnh , Ngọc Cảnh , Nhật Cảnh , Như Cảnh , Phúc Cảnh , Sơn Cảnh , Sỹ Cảnh , Tấn Cảnh , Thái Cảnh , Thiên Cảnh , Thiệu Cảnh , Tiến  Cảnh , Trí  Cảnh , Viết  Cảnh , Vũ  Cảnh
29 CHÂU
An Châu , Bảo Châu , Bửu Châu , Chính Châu , Công Châu , Ðại Châu , Ðan Châu , Ðức Châu , Dương Châu , Giang Châu , Hải Châu , Hà Châu , Hoài Châu , Hồng Châu , Hữu Châu , Huy Châu , Khắc Châu , Kim Châu , Kỳ Châu , Lạc Châu , Lâm Châu , Mạnh Châu , Minh Châu , Ngọc Châu , Phúc Châu , Quốc Châu , Quý Châu , Sơn Châu , Thiên Châu , Tiến  Châu , Tiểu  Châu , Triều  Châu , Viễn  Châu , Vũ  Châu

Thầy Chu Hiền

Thầy Chu Hiển, sinh năm 1959, quê gốc ở Hà Nam.

Có gần 20 năm nghiên cứu về Phong Thủy (trong đó có hơn 3 năm nghiên cứu tại Trung Quốc).

Trực tiếp tư vấn về phong thủy cho nhiều nhà lãnh đạo cấp cao. Là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về bộ môn Tử Vi và Danh Tính Học, đã đặt hàng nghìn tên cho người Việt trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở Hòa Kỳ.

Nhiều lần được các báo uy tín như Vnexpress phỏng vấn và dẫn bài về chủ đề đặt tên phong thủy.

Mục tiêu xã hội: Gây quỹ TẶNG & TRỢ GIÁ sách nuôi dạy con. Góp phần kiến tạo những thế hệ trẻ Việt Nam ưu việt và…

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thầy Hiển: [email protected]

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: [email protected]