Chọn tên đẹp

STT Tên Nghĩa Hán tự Mệnh
0 DƯƠNG
An Dương , Anh Dương , Bách Dương , Bảo Dương , Bình Dương , Bửu Dương , Cao Dương , Chấn Dương , Chí Dương , Chiến Dương , Chiêu Dương , Chính Dương , Chung Dương , Công Dương , Ðại Dương , Ðăng Dương , Ðình Dương , Ðông Dương , Ðức Dương , Duy Dương , Gia Dương , Hải Dương , Hà Dương , Hạo Dương , Hiệp Dương , Hiếu Dương , Hồ Dương , Hòa Dương , Hoàng Dương , Hồng Dương , Huân Dương , Hùng Dương , Hưng Dương , Hướng Dương , Hữu Dương , Huy Dương , Khắc Dương , Khai Dương , Khải Dương , Khánh Dương , Khang Dương , Khôi Dương , Kiến Dương , Kỳ Dương , Lâm Dương , Mạnh Dương , Minh Dương , Nam Dương , Nghĩa Dương , Nguyên Dương , Nhật Dương , Phi Dương , Phong Dương , Phú Dương , Phúc Dương , Phước Dương , Quang Dương , Quốc Dương , Quý Dương , Quyết Dương , Sơn Dương , Sỹ Dương , Tân Dương , Tấn Dương , Thái Dương , Thắng Dương , Thành Dương , Thanh Dương , Thế Dương , Thiên Dương , Thiệu Dương , Tiến  Dương , Trí  Dương , Triệu  Dương , Triều  Dương , Trọng  Dương , Trung  Dương , Tuấn  Dương , Tùng  Dương , Văn  Dương , Việt  Dương , Viết  Dương , Vinh  Dương
3 DOÃN
Anh Doãn , Bá Doãn , Bách Doãn , Bằng Doãn , Cao Doãn , Chấn Doãn , Chế Doãn , Chí Doãn , Chiến Doãn , Chiêu Doãn , Chính Doãn , Chung Doãn , Công Doãn , Cường Doãn , Ðại Doãn , Ðan Doãn , Ðăng Doãn , Danh Doãn , Ðạt Doãn , Ðình Doãn , Ðoàn Doãn , Ðồng Doãn , Ðông Doãn , Ðức Doãn , Duy Doãn , Gia Doãn , Hải Doãn , Hà Doãn , Hạnh Doãn , Hạo Doãn , Hiếu Doãn , Hồ Doãn , Hoàng Doãn , Hồng Doãn , Hùng Doãn , Hưng Doãn , Hữu Doãn , Huy Doãn , Khắc Doãn , Khải Doãn , Khôi Doãn , Mạnh Doãn , Minh Doãn , Nam Doãn , Ngọc Doãn , Nguyên Doãn , Nhật Doãn , Phi Doãn , Phong Doãn , Phú Doãn , Phúc Doãn , Phước Doãn , Phương Doãn , Quang Doãn , Quốc Doãn , Quý Doãn , Quyết Doãn , Sơn Doãn , Sỹ Doãn , Tân Doãn , Tấn Doãn , Thái Doãn , Thăng Doãn , Thành Doãn , Thanh Doãn , Thế Doãn , Thiện Doãn , Thiên Doãn , Thiệu Doãn , Tiến  Doãn , Trí  Doãn , Trọng  Doãn , Trung  Doãn , Tuấn  Doãn , Tùng  Doãn , Văn  Doãn , Việt  Doãn , Viết  Doãn
4 DUY
An Duy , Anh Duy , Bá Duy , Bách Duy , Chí Duy , Chiến Duy , Chính Duy , Công Duy , Cường Duy , Ðắc Duy , Ðại Duy , Ðăng Duy , Ðình Duy , Ðoàn Duy , Ðông Duy , Ðức Duy , Gia Duy , Giang Duy , Hải Duy , Hà Duy , Hạo Duy , Hiếu Duy , Hòa Duy , Hoàn Duy , Hoàng Duy , Hùng Duy , Hưng Duy , Hữu Duy , Huy Duy , Khắc Duy , Khải Duy , Khánh Duy , Khang Duy , Khôi Duy , Lâm Duy , Mạnh Duy , Minh Duy , Nam Duy , Nghĩa Duy , Ngọc Duy , Nhật Duy , Phong Duy , Phú Duy , Phúc Duy , Phước Duy , Phương Duy , Quang Duy , Quốc Duy , Thái Duy , Thắng Duy , Thành Duy , Thế Duy , Tiến  Duy , Trọng  Duy , Tuấn  Duy , Tùng  Duy , Văn  Duy , Việt  Duy , Viết  Duy , Vĩnh  Duy , Xuân  Duy
6 DU
Anh Du , Bá Du , Bách Du , Bình Du , Bửu Du , Chấn Du , Chí Du , Chiến Du , Chiêu Du , Chính Du , Chung Du , Công Du , Ðại Du , Ðăng Du , Ðình Du , Ðông Du , Ðức Du , Duy Du , Gia Du , Hải Du , Hà Du , Hào Du , Hạo Du , Hiếu Du , Hồ Du , Hòa Du , Hoàn Du , Hoàng Du , Hùng Du , Hưng Du , Hữu Du , Huy Du , Khắc Du , Khải Du , Khánh Du , Khang Du , Khôi Du , Mạnh Du , Minh Du , Nam Du , Nghĩa Du , Nguyên Du , Phúc Du , Phước Du , Quang Du , Quốc Du , Tấn Du , Thái Du , Thắng Du , Thành Du , Thế Du , Thiện Du , Thiên Du , Thiệu Du , Tiến  Du , Trọng  Du , Trung  Du , Trường  Du , Tuấn  Du , Tùng  Du
9 Duẩn
An Duẩn , Anh Duẩn , Bá Duẩn , Bách Duẩn , Cao Duẩn , Cát Duẩn , Chấn Duẩn , Chí Duẩn , Chiến Duẩn , Chiêu Duẩn , Chung Duẩn , Công Duẩn , Cường Duẩn , Ðại Duẩn , Ðăng Duẩn , Danh Duẩn , Ðạt Duẩn , Ðình Duẩn , Ðoàn Duẩn , Ðông Duẩn , Ðức Duẩn , Hà Duẩn , Hạo Duẩn , Hiền Duẩn , Hiệp Duẩn , Hiếu Duẩn , Hoàng Duẩn , Hồng Duẩn , Huân Duẩn , Hùng Duẩn , Hưng Duẩn , Hướng Duẩn , Hữu Duẩn , Khắc Duẩn , Khánh Duẩn , Mạnh Duẩn , Minh Duẩn , Ngọc Duẩn , Nguyên Duẩn , Nhật Duẩn , Phú Duẩn , Phúc Duẩn , Quang Duẩn , Sơn Duẩn , Sỹ Duẩn , Tiến  Duẩn
10 GIA
13 GIAO
15 GIÁP
An Giáp , Anh Giáp , Bá Giáp , Chí Giáp , Chiến Giáp , Hiếu Giáp , Hoàng Giáp , Hưng Giáp , Hướng Giáp , Hữu Giáp , Huy Giáp , Khắc Giáp , Khải Giáp , Khánh Giáp , Khang Giáp , Khôi Giáp , Mạnh Giáp , Minh Giáp , Nghĩa Giáp , Nghị Giáp , Nguyên Giáp , Sơn Giáp , Tấn Giáp , Thế Giáp , Tiến  Giáp , Trí  Giáp , Trọng  Giáp
16 Giang
An Giang , Ðăng Giang , Ðình Giang , Ðông Giang , Ðức Giang , Hải Giang , Hà Giang , Hạo Giang , Hiếu Giang , Hoàng Giang , Huy Giang , Khắc Giang , Khải Giang , Ngọc Giang , Nhật Giang , Như Giang , Quốc Giang , Quyết Giang , Sơn Giang , Tấn Giang , Trí  Giang , Trọng  Giang , Tường  Giang , Văn  Giang , Việt  Giang , Viết  Giang , Vũ  Giang , Xuân  Giang
17 Hoàn
Bá Hoàn , Bửu Hoàn , Chấn Hoàn , Chí Hoàn , Chiến Hoàn , Chiêu Hoàn , Chính Hoàn , Ðăng Hoàn , Danh Hoàn , Duy Hoàn , Gia Hoàn , Hải Hoàn , Hà Hoàn , Hiếu Hoàn , Huy Hoàn , Khải Hoàn , Khởi Hoàn , Mạnh Hoàn , Minh Hoàn , Phúc Hoàn , Phước Hoàn , Quang Hoàn , Quốc Hoàn , Sỹ Hoàn , Thái Hoàn , Văn  Hoàn , Việt  Hoàn , Viết  Hoàn , Vĩnh  Hoàn , Vinh  Hoàn , Vũ  Hoàn
20 Hoạt
Anh Hoạt , Bá Hoạt , Chấn Hoạt , Ðình Hoạt , Ðức Hoạt , Duy Hoạt , Gia Hoạt , Huy Hoạt , Khải Hoạt , Khôi Hoạt , Khởi Hoạt , Mạnh Hoạt , Minh Hoạt , Phong Hoạt , Phú Hoạt , Phúc Hoạt , Phước Hoạt , Phương Hoạt , Quang Hoạt , Quốc Hoạt , Quý Hoạt , Quyết Hoạt , Sơn Hoạt , Thế Hoạt , Thiên Hoạt , Tiến  Hoạt
21 Hội
An Hội , Anh Hội , Bá Hội , Bách Hội , Chung Hội , Công Hội , Ðăng Hội , Danh Hội , Ðình Hội , Ðức Hội , Dũng Hội , Dương Hội , Duy Hội , Gia Hội , Giang Hội , Hoàng Hội , Huy Hội , Khắc Hội , Khánh Hội , Mạnh Hội , Minh Hội , Nam Hội , Nghĩa Hội , Ngọc Hội , Nguyên Hội , Phước Hội , Phương Hội , Quang Hội , Quốc Hội , Quyết Hội , Sơn Hội , Sỹ Hội , Tấn Hội , Thế Hội , Tiến  Hội , Trung  Hội , Trường  Hội , Tuấn  Hội , Tùng  Hội , Văn  Hội , Việt  Hội , Viết  Hội , Xuân  Hội
22 Hồng
Anh Hồng , Bá Hồng , Bửu Hồng , Chí Hồng , Chiến Hồng , Chiêu Hồng , Danh Hồng , Ðình Hồng , Ðức Hồng , Dũng Hồng , Dương Hồng , Duy Hồng , Gia Hồng , Hải Hồng , Hà Hồng , Hữu Hồng , Huy Hồng , Khắc Hồng , Khải Hồng , Khôi Hồng , Khởi Hồng , Mạnh Hồng , Minh Hồng , Quang Hồng , Quốc Hồng
25 Hợp
Anh Hợp , Bá Hợp , Bách Hợp , Bửu Hợp , Chí Hợp , Chiến Hợp , Ðăng Hợp , Danh Hợp , Ðình Hợp , Ðức Hợp , Dũng Hợp , Duy Hợp , Gia Hợp , Hiếu Hợp , Hoàng Hợp , Hữu Hợp , Huy Hợp , Khắc Hợp , Khải Hợp , Khánh Hợp , Kiến Hợp , Mạnh Hợp , Minh Hợp , Ngọc Hợp , Nguyên Hợp , Nhật Hợp , Phong Hợp , Phú Hợp , Phúc Hợp , Phước Hợp , Phượng Hợp , Phương Hợp , Quảng Hợp , Quang Hợp , Quốc Hợp , Quý Hợp , Quyết Hợp , Sơn Hợp , Sỹ Hợp , Tân Hợp , Tấn Hợp , Thế Hợp , Thiên Hợp , Tiến  Hợp , Trí  Hợp , Trọng  Hợp , Tuấn  Hợp , Văn  Hợp , Viết  Hợp , Vĩnh  Hợp , Vinh  Hợp , Vũ  Hợp , Xuân  Hợp
26 Hưng
Anh Hưng , Bá Hưng , Bách Hưng , Bửu Hưng , Cao Hưng , Chấn Hưng , Chí Hưng , Chiến Hưng , Chiêu Hưng , Chính Hưng , Công Hưng , Ðại Hưng , Ðăng Hưng , Danh Hưng , Ðạt Hưng , Ðình Hưng , Ðông Hưng , Ðức Hưng , Dũng Hưng , Duy Hưng , Gia Hưng , Hải Hưng , Hoàng Hưng , Hữu Hưng , Huy Hưng , Khắc Hưng , Khải Hưng , Khánh Hưng , Khôi Hưng , Kiến Hưng , Mạnh Hưng , Minh Hưng , Nam Hưng , Nghĩa Hưng , Ngọc Hưng , Nguyên Hưng , Nhật Hưng , Phi Hưng , Phong Hưng , Phú Hưng , Phúc Hưng , Phước Hưng , Quang Hưng , Quốc Hưng , Quyết Hưng , Sơn Hưng , Sỹ Hưng , Tấn Hưng , Thái Hưng , Thắng Hưng , Thăng Hưng , Thành Hưng , Thanh Hưng , Thế Hưng , Thiện Hưng , Thiên Hưng , Thiệu Hưng , Thiếu Hưng , Thuận Hưng , Tiến  Hưng , Trí  Hưng , Trọng  Hưng , Tuấn  Hưng , Văn  Hưng , Viễn  Hưng , Việt  Hưng , Viết  Hưng , Vĩnh  Hưng , Vinh  Hưng , Vũ  Hưng , Xuân  Hưng
27 Hữu
An Hữu , Anh Hữu , Bá Hữu , Bách Hữu , Bằng Hữu , Chấn Hữu , Chí Hữu , Chiến Hữu , Chính Hữu , Chung Hữu , Công Hữu , Ðăng Hữu , Danh Hữu , Ðạt Hữu , Ðình Hữu , Ðoàn Hữu , Ðức Hữu , Duy Hữu , Gia Hữu , Hoàng Hữu , Hùng Hữu , Hưng Hữu , Huy Hữu , Khắc Hữu , Khai Hữu , Khải Hữu , Khánh Hữu , Khang Hữu , Khôi Hữu , Kiến Hữu , Kiệt Hữu , Mạnh Hữu , Minh Hữu , Nam Hữu , Nghĩa Hữu , Ngọc Hữu , Nguyên Hữu , Nhật Hữu , Phong Hữu , Phú Hữu , Phúc Hữu , Quang Hữu , Quốc Hữu , Quyết Hữu , Sơn Hữu , Thái Hữu , Thắng Hữu , Thành Hữu , Thanh Hữu , Thế Hữu , Thiên Hữu , Tiến  Hữu , Trọng  Hữu , Trung  Hữu , Tuấn  Hữu , Tùng  Hữu , Văn  Hữu , Việt  Hữu , Viết  Hữu , Vinh  Hữu , Xuân  Hữu
29
An Hà , Bách Hà , Bảo Hà , Bửu Hà , Cao Hà , Chấn Hà , Chí Hà , Chiến Hà , Chiêu Hà , Chung Hà , Công Hà , Ðăng Hà , Danh Hà , Ðạt Hà , Ðình Hà , Ðông Hà , Ðức Hà , Dũng Hà , Dương Hà , Duy Hà , Giang Hà , Hải Hà , Hạo Hà , Hiếu Hà , Hoàng Hà , Hồng Hà , Hưng Hà , Hướng Hà , Hữu Hà , Huy Hà , Khắc Hà , Khải Hà , Khánh Hà , Khôi Hà , Mạnh Hà , Minh Hà , Nam Hà , Nghĩa Hà , Ngọc Hà , Quang Hà , Quốc Hà , Quý Hà , Quyết Hà , Sơn Hà , Sỹ Hà , Thái Hà , Thế Hà , Trí  Hà , Trọng  Hà , Trung  Hà , Tuấn  Hà , Văn  Hà , Việt  Hà , Viết  Hà , Vinh  Hà , Xuân  Hà

Thầy Chu Hiền

Thầy Chu Hiển, sinh năm 1959, quê gốc ở Hà Nam.

Có gần 20 năm nghiên cứu về Phong Thủy (trong đó có hơn 3 năm nghiên cứu tại Trung Quốc).

Trực tiếp tư vấn về phong thủy cho nhiều nhà lãnh đạo cấp cao. Là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về bộ môn Tử Vi và Danh Tính Học, đã đặt hàng nghìn tên cho người Việt trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở Hòa Kỳ.

Nhiều lần được các báo uy tín như Vnexpress phỏng vấn và dẫn bài về chủ đề đặt tên phong thủy.

Mục tiêu xã hội: Gây quỹ TẶNG & TRỢ GIÁ sách nuôi dạy con. Góp phần kiến tạo những thế hệ trẻ Việt Nam ưu việt và…

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Nam (Quản lý dự án): 0983.626.888

Thầy Hiển: TenPhongThuy.vn@gmail.com

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: TenPhongThuy.vn@gmail.com