Chọn tên đẹp

STT Tên Nghĩa Hán tự Mệnh
0
An Hà , Bách Hà , Bảo Hà , Bửu Hà , Cao Hà , Chấn Hà , Chí Hà , Chiến Hà , Chiêu Hà , Chung Hà , Công Hà , Ðăng Hà , Danh Hà , Ðạt Hà , Ðình Hà , Ðông Hà , Ðức Hà , Dũng Hà , Dương Hà , Duy Hà , Giang Hà , Hải Hà , Hạo Hà , Hiếu Hà , Hoàng Hà , Hồng Hà , Hưng Hà , Hướng Hà , Hữu Hà , Huy Hà , Khắc Hà , Khải Hà , Khánh Hà , Khôi Hà , Mạnh Hà , Minh Hà , Nam Hà , Nghĩa Hà , Ngọc Hà , Quang Hà , Quốc Hà , Quý Hà , Quyết Hà , Sơn Hà , Sỹ Hà , Thái Hà , Thế Hà , Trí  Hà , Trọng  Hà , Trung  Hà , Tuấn  Hà , Văn  Hà , Việt  Hà , Viết  Hà , Vinh  Hà , Xuân  Hà
3 Hãn
5 Hành
6 Hậu
Anh Hậu , Bá Hậu , Bình Hậu , Bửu Hậu , Chấn Hậu , Chí Hậu , Chiến Hậu , Chiêu Hậu , Chung Hậu , Công Hậu , Ðắc Hậu , Ðăng Hậu , Danh Hậu , Ðình Hậu , Ðoàn Hậu , Ðức Hậu , Dũng Hậu , Dương Hậu , Duy Hậu , Gia Hậu , Hải Hậu , Hiền Hậu , Hùng Hậu , Hưng Hậu , Hữu Hậu , Huy Hậu , Mạnh Hậu , Minh Hậu , Nam Hậu , Nhân Hậu , Nhật Hậu , Phong Hậu , Phú Hậu , Phước Hậu , Trọng  Hậu
9 Hiền
Anh Hiền , Bá Hiền , Chấn Hiền , Chí Hiền , Chung Hiền , Công Hiền , Cường Hiền , Ðăng Hiền , Danh Hiền , Ðức Hiền , Dương Hiền , Duy Hiền , Gia Hiền , Hải Hiền , Hiếu Hiền , Hoàng Hiền , Hùng Hiền , Hưng Hiền , Hướng Hiền , Hữu Hiền , Huy Hiền , Khắc Hiền , Khải Hiền , Khánh Hiền , Khang Hiền , Khôi Hiền , Khởi Hiền , Mạnh Hiền , Minh Hiền , Phúc Hiền , Phước Hiền , Quang Hiền , Quốc Hiền , Tâm Hiền , Thế Hiền , Trọng  Hiền , Tuấn  Hiền , Văn  Hiền , Việt  Hiền , Vinh  Hiền
10 Hoài
11 Hoán
12 HẢI
An Hải , Anh Hải , Bá Hải , Bách Hải , Chấn Hải , Chế Hải , Chí Hải , Chiến Hải , Chiêu Hải , Chính Hải , Chung Hải , Công Hải , Cường Hải , Ðắc Hải , Ðăng Hải , Danh Hải , Ðình Hải , Ðông Hải , Ðức Hải , Dũng Hải , Dương Hải , Duy Hải , Gia Hải , Hiếu Hải , Hoàn Hải , Hoàng Hải , Hồng Hải , Huân Hải , Hùng Hải , Hưng Hải , Hướng Hải , Hữu Hải , Huy Hải , Khắc Hải , Khánh Hải , Khang Hải , Khôi Hải , Khương Hải , Kiên Hải , Kiến Hải , Kiệt Hải , Lâm Hải , Mạnh Hải , Minh Hải , Nam Hải , Nghĩa Hải , Nghị Hải , Ngọc Hải , Nguyên Hải , Nhân Hải , Nhật Hải , Phong Hải , Phúc Hải , Phước Hải , Quang Hải , Quốc Hải , Quý Hải , Quyết Hải , Sơn Hải , Sỹ Hải , Tấn Hải , Thái Hải , Thắng Hải , Thăng Hải , Thành Hải , Thanh Hải , Thế Hải , Thiên Hải , Thuận Hải , Thường Hải , Thượng Hải , Thụy  Hải , Tiến  Hải , Tôn  Hải , Trí  Hải , Triệu  Hải , Triều  Hải , Trọng  Hải , Trung  Hải , Từ  Hải , Tuấn  Hải , Tùng  Hải , Văn  Hải , Việt  Hải , Viết  Hải , Vĩnh  Hải , Vinh  Hải , Vũ  Hải
13 HẠNH
Bá Hạnh , Bửu Hạnh , Cao Hạnh , Chấn Hạnh , Chí Hạnh , Chiến Hạnh , Chiêu Hạnh , Chung Hạnh , Công Hạnh , Ðình Hạnh , Ðoàn Hạnh , Ðức Hạnh , Dũng Hạnh , Dương Hạnh , Duy Hạnh , Gia Hạnh , Hải Hạnh , Hiếu Hạnh , Hồ Hạnh , Hùng Hạnh , Hưng Hạnh , Hữu Hạnh , Huy Hạnh , Khắc Hạnh , Khải Hạnh , Khang Hạnh , Khôi Hạnh , Nguyên Hạnh , Nhật Hạnh , Phước Hạnh , Quang Hạnh , Quyết Hạnh , Sơn Hạnh , Sỹ Hạnh , Thế Hạnh , Tiến  Hạnh , Trí  Hạnh , Trọng  Hạnh , Trung  Hạnh , Tuấn  Hạnh , Tùng  Hạnh , Việt  Hạnh , Viết  Hạnh
14 HẢO
An Hảo , Anh Hảo , Bách Hảo , Bình Hảo , Chấn Hảo , Chiến Hảo , Công Hảo , Ðăng Hảo , Danh Hảo , Ðạt Hảo , Ðình Hảo , Ðông Hảo , Ðức Hảo , Dũng Hảo , Dương Hảo , Duy Hảo , Gia Hảo , Hữu Hảo , Huy Hảo , Khắc Hảo , Khải Hảo , Mạnh Hảo , Minh Hảo , Nam Hảo , Nghĩa Hảo , Ngọc Hảo , Nguyên Hảo , Quang Hảo , Quốc Hảo , Sỹ Hảo , Tấn Hảo , Thái Hảo , Thế Hảo , Thiện Hảo , Thiên Hảo , Thiệu Hảo , Thuận Hảo , Tiến  Hảo , Trí  Hảo , Triệu  Hảo , Triều  Hảo , Trọng  Hảo , Trung  Hảo , Trường  Hảo , Từ  Hảo , Tuấn  Hảo , Tùng  Hảo
15 HÀO
An Hào , Anh Hào , Chấn Hào , Chí Hào , Chiến Hào , Công Hào , Ðăng Hào , Danh Hào , Ðình Hào , Ðông Hào , Ðức Hào , Dũng Hào , Dương Hào , Duy Hào , Gia Hào , Giang Hào , Hải Hào , Hiếu Hào , Hoàng Hào , Hữu Hào , Huy Hào , Khắc Hào , Khải Hào , Khánh Hào , Khôi Hào , Kiến Hào , Mạnh Hào , Minh Hào , Nghĩa Hào , Nguyên Hào , Nhật Hào , Phong Hào , Phú Hào , Phúc Hào , Phụng Hào , Phước Hào , Quang Hào , Quốc Hào , Quyết Hào , Sỹ Hào , Tân Hào , Tấn Hào , Thái Hào , Thế Hào , Thiện Hào , Thiên Hào , Trí  Hào , Trọng  Hào , Trung  Hào , Tuấn  Hào , Văn  Hào , Việt  Hào , Viết  Hào , Vinh  Hào
16 HIỂN
17 HIỆP
An Hiệp , Anh Hiệp , Bá Hiệp , Bách Hiệp , Chấn Hiệp , Chí Hiệp , Chiến Hiệp , Chính Hiệp , Chung Hiệp , Công Hiệp , Cường Hiệp , Ðại Hiệp , Dân Hiệp , Ðăng Hiệp , Danh Hiệp , Ðình Hiệp , Ðoàn Hiệp , Ðông Hiệp , Ðức Hiệp , Dũng Hiệp , Duy Hiệp , Gia Hiệp , Hoàng Hiệp , Hữu Hiệp , Huy Hiệp , Khắc Hiệp , Khai Hiệp , Khải Hiệp , Khánh Hiệp , Khang Hiệp , Khôi Hiệp , Khởi Hiệp , Mạnh Hiệp , Minh Hiệp , Nghĩa Hiệp , Nghị Hiệp , Ngọc Hiệp , Nguyên Hiệp , Nhân Hiệp , Nhật Hiệp , Quang Hiệp , Quốc Hiệp , Thắng Hiệp , Thế Hiệp , Tiến  Hiệp , Tiểu  Hiệp , Toàn  Hiệp , Tôn  Hiệp , Trí  Hiệp , Trọng  Hiệp , Trung  Hiệp , Trường  Hiệp , Từ  Hiệp , Tuấn  Hiệp , Tùng  Hiệp , Vạn  Hiệp , Văn  Hiệp , Viết  Hiệp
19 HIẾU
An Hiếu , Anh Hiếu , Bá Hiếu , Bách Hiếu , Bảo Hiếu , Chấn Hiếu , Chế Hiếu , Chí Hiếu , Chiến Hiếu , Chung Hiếu , Công Hiếu , Cường Hiếu , Ðắc Hiếu , Ðại Hiếu , Dân Hiếu , Ðăng Hiếu , Danh Hiếu , Ðạt Hiếu , Ðình Hiếu , Ðoàn Hiếu , Ðức Hiếu , Dũng Hiếu , Dương Hiếu , Duy Hiếu , Gia Hiếu , Hải Hiếu , Hoàng Hiếu , Hữu Hiếu , Huy Hiếu , Khắc Hiếu , Khánh Hiếu , Mạnh Hiếu , Minh Hiếu , Nam Hiếu , Nghĩa Hiếu , Ngọc Hiếu , Nhật Hiếu , Phong Hiếu , Phú Hiếu , Phúc Hiếu , Phước Hiếu , Quang Hiếu , Quốc Hiếu , Quyết Hiếu , Sơn Hiếu , Sỹ Hiếu , Tâm Hiếu , Tân Hiếu , Tấn Hiếu , Thái Hiếu , Thắng Hiếu , Thành Hiếu , Thanh Hiếu , Thế Hiếu , Thiện Hiếu , Thiên Hiếu , Thịnh Hiếu , Thời Hiếu , Thuận Hiếu , Thường Hiếu , Thượng Hiếu , Tiến  Hiếu , Toàn  Hiếu , Trí  Hiếu , Trọng  Hiếu , Trung  Hiếu , Trường  Hiếu , Tuấn  Hiếu , Tùng  Hiếu , Văn  Hiếu , Viễn  Hiếu , Việt  Hiếu , Viết  Hiếu , Vĩnh  Hiếu , Vinh  Hiếu , Vũ  Hiếu , Xuân  Hiếu
20 HÒA
An Hòa , Anh Hòa , Bá Hòa , Bách Hòa , Bảo Hòa , Bửu Hòa , Cao Hòa , Chấn Hòa , Chế Hòa , Chí Hòa , Chiến Hòa , Công Hòa , Ðăng Hòa , Danh Hòa , Ðạt Hòa , Ðình Hòa , Ðông Hòa , Ðức Hòa , Duy Hòa , Gia Hòa , Hải Hòa , Hiếu Hòa , Hoàng Hòa , Hữu Hòa , Huy Hòa , Khắc Hòa , Khai Hòa , Khải Hòa , Khánh Hòa , Khang Hòa , Khôi Hòa , Mạnh Hòa , Minh Hòa , Nam Hòa , Nghĩa Hòa , Nhật Hòa , Phong Hòa , Phú Hòa , Phúc Hòa , Phước Hòa , Quang Hòa , Quốc Hòa , Quý Hòa , Quyết Hòa , Sơn Hòa , Sỹ Hòa , Thái Hòa , Thanh Hòa , Thế Hòa , Thiện Hòa , Thiên Hòa , Thuận Hòa , Tiến  Hòa , Trí  Hòa , Triệu  Hòa , Trọng  Hòa , Trung  Hòa , Văn  Hòa , Viễn  Hòa , Việt  Hòa , Viết  Hòa , Xuân  Hòa
21 HOÀNG
An Hoàng , Anh Hoàng , Bá Hoàng , Bách Hoàng , Bảo Hoàng , Bửu Hoàng , Cao Hoàng , Chấn Hoàng , Chí Hoàng , Chiến Hoàng , Chiêu Hoàng , Chính Hoàng , Ðại Hoàng , Ðăng Hoàng , Danh Hoàng , Ðạt Hoàng , Ðình Hoàng , Ðông Hoàng , Ðức Hoàng , Dũng Hoàng , Dương Hoàng , Duy Hoàng , Gia Hoàng , Hải Hoàng , Hà Hoàng , Hạo Hoàng , Hiệp Hoàng , Hiếu Hoàng , Hữu Hoàng , Huy Hoàng , Khắc Hoàng , Khai Hoàng , Khải Hoàng , Khánh Hoàng , Khang Hoàng , Khôi Hoàng , Mạnh Hoàng , Minh Hoàng , Nam Hoàng , Nghĩa Hoàng , Nghị Hoàng , Ngọc Hoàng , Nguyên Hoàng , Nhật Hoàng , Phúc Hoàng , Phước Hoàng , Phương Hoàng , Quang Hoàng , Quốc Hoàng , Quyết Hoàng , Sơn Hoàng , Sỹ Hoàng , Tấn Hoàng , Thái Hoàng , Thắng Hoàng , Thành Hoàng , Thanh Hoàng , Thiên Hoàng , Thiệu Hoàng , Thiếu Hoàng , Tiến  Hoàng , Tôn  Hoàng , Trí  Hoàng , Triệu  Hoàng , Triều  Hoàng , Trọng  Hoàng , Trung  Hoàng , Trường  Hoàng , Tuấn  Hoàng , Tùng  Hoàng , Văn  Hoàng , Viễn  Hoàng , Việt  Hoàng , Viết  Hoàng , Vĩnh  Hoàng , Vinh  Hoàng , Vũ  Hoàng , Vương  Hoàng , Xuân  Hoàng
26 HUÂN
An Huân , Anh Huân , Bá Huân , Bửu Huân , Cao Huân , Chấn Huân , Chí Huân , Chiến Huân , Chiêu Huân , Công Huân , Ðắc Huân , Ðăng Huân , Danh Huân , Ðạt Huân , Ðình Huân , Ðông Huân , Ðức Huân , Dũng Huân , Dương Huân , Duy Huân , Gia Huân , Hải Huân , Hoàng Huân , Hùng Huân , Hưng Huân , Hữu Huân , Huy Huân , Khắc Huân , Khai Huân , Khải Huân , Mạnh Huân , Minh Huân , Nam Huân , Nghĩa Huân , Nghị Huân , Ngọc Huân , Nguyên Huân , Nhật Huân , Phong Huân , Phú Huân , Phúc Huân , Phước Huân , Phương Huân , Quang Huân , Quốc Huân , Quý Huân , Quyết Huân , Sỹ Huân , Thái Huân , Thành Huân , Thiên Huân , Tiến  Huân , Trí  Huân , Trọng  Huân , Trung  Huân , Trường  Huân , Viết  Huân , Vinh  Huân
27 HUẤN
An Huấn , Anh Huấn , Bá Huấn , Bách Huấn , Bảo Huấn , Cao Huấn , Chung Huấn , Công Huấn , Ðăng Huấn , Danh Huấn , Ðình Huấn , Ðức Huấn , Dũng Huấn , Duy Huấn , Gia Huấn , Hải Huấn , Hoàng Huấn , Hùng Huấn , Hưng Huấn , Hữu Huấn , Huy Huấn , Khắc Huấn , Khải Huấn , Khang Huấn , Mạnh Huấn , Minh Huấn , Nam Huấn , Nghĩa Huấn , Ngọc Huấn , Nguyên Huấn , Nhật Huấn , Quang Huấn , Quốc Huấn , Sơn Huấn , Sỹ Huấn , Thành Huấn , Thiên Huấn , Trọng  Huấn , Trung  Huấn , Văn  Huấn , Việt  Huấn , Viết  Huấn , Vĩnh  Huấn , Vinh  Huấn , Xuân  Huấn
28 HÙNG
Anh Hùng , Bá Hùng , Bảo Hùng , Bửu Hùng , Cao Hùng , Chấn Hùng , Chí Hùng , Chiến Hùng , Công Hùng , Ðại Hùng , Ðăng Hùng , Danh Hùng , Ðạt Hùng , Ðình Hùng , Ðông Hùng , Ðức Hùng , Dũng Hùng , Dương Hùng , Duy Hùng , Gia Hùng , Hải Hùng , Hiếu Hùng , Hoàng Hùng , Hữu Hùng , Huy Hùng , Khắc Hùng , Khải Hùng , Mạnh Hùng , Minh Hùng , Ngọc Hùng , Nguyên Hùng , Nhật Hùng , Phi Hùng , Phong Hùng , Quang Hùng , Quốc Hùng , Quý Hùng , Quyết Hùng , Sơn Hùng , Sỹ Hùng , Thái Hùng , Thắng Hùng , Thế Hùng , Thiên Hùng , Tiến  Hùng , Trí  Hùng , Triệu  Hùng , Triều  Hùng , Trọng  Hùng , Tuấn  Hùng , Văn  Hùng , Viễn  Hùng , Việt  Hùng , Viết  Hùng , Vĩnh  Hùng , Vinh  Hùng , Vũ  Hùng , Xuân  Hùng
29 HUY
Anh Huy , Bá Huy , Bách Huy , Cao Huy , Chấn Huy , Chí Huy , Chiến Huy , Công Huy , Cường Huy , Ðăng Huy , Danh Huy , Ðạt Huy , Ðình Huy , Ðoàn Huy , Ðông Huy , Ðức Huy , Dũng Huy , Dương Huy , Duy Huy , Gia Huy , Hoàng Huy , Hữu Huy , Khắc Huy , Khải Huy , Khánh Huy , Khang Huy , Kiến Huy , Mạnh Huy , Minh Huy , Nam Huy , Nghĩa Huy , Ngọc Huy , Nguyên Huy , Nhật Huy , Phong Huy , Phú Huy , Phúc Huy , Phước Huy , Quang Huy , Quốc Huy , Quyết Huy , Sơn Huy , Sỹ Huy , Tấn Huy , Thái Huy , Thắng Huy , Thành Huy , Thế Huy , Thiên Huy , Tiến  Huy , Trí  Huy , Triệu  Huy , Trọng  Huy , Trung  Huy , Tuấn  Huy , Tùng  Huy , Văn  Huy , Việt  Huy , Viết  Huy , Vĩnh  Huy

Thầy Chu Hiền

Thầy Chu Hiển, sinh năm 1959, quê gốc ở Hà Nam.

Có gần 20 năm nghiên cứu về Phong Thủy (trong đó có hơn 3 năm nghiên cứu tại Trung Quốc).

Trực tiếp tư vấn về phong thủy cho nhiều nhà lãnh đạo cấp cao. Là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về bộ môn Tử Vi và Danh Tính Học, đã đặt hàng nghìn tên cho người Việt trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở Hòa Kỳ.

Nhiều lần được các báo uy tín như Vnexpress phỏng vấn và dẫn bài về chủ đề đặt tên phong thủy.

Mục tiêu xã hội: Gây quỹ TẶNG & TRỢ GIÁ sách nuôi dạy con. Góp phần kiến tạo những thế hệ trẻ Việt Nam ưu việt và…

Xem phong thủy cho tên của bé

Đã sinh Chưa sinh
Giới tính: Nam Nữ

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Nam (Quản lý dự án): 0983.626.888

Thầy Hiển: TenPhongThuy.vn@gmail.com

Video

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

© TenPhongThuy.Vn - Chủ biên: Chu Hiển

E-mail: TenPhongThuy.vn@gmail.com